אוּן די זין פוּן גוֹמֶרן: אַשכּנַז, אוּן דיפַת, אוּן תּוֹגַרמָה.

אין בראשית פרק י פסוק ג שטייט ריפת.