גרוס, באַגריס זיי מיט געזאַנג

לייבוש לערער 1887 – 1964

א שבת ליד

גרוס, באַגריס זיי מיט געזאַנג פון לייבוש לערער

גרוס, באַגריס זיי מיט געזאַנג,
ווען די זון פֿאַרגייט,
שפּרייט זיך אונדזער לויב–געזאַנג
איבער ווײַט און ברייט.

זינגט, זינגט, אַלע צוזאַמען,
אַלע, אַלע, קליין און גרויס,
ברענגט, ברענגט מיט פֿרייד און לידער,
ליכט אין אונדזער הויז.

שפּרייט דײַן וואַרעמען פֿליגל אויס
אין דעם אָוונט–ווינט,
ווײַסע ליכט אין אונדזער הויז
ווען דער טאָג פֿאַרשווינדט.

וועגן לייבוש לערער רעדאַקטירן

פארווערטס